Suw geçirmeýän batareýa, batareýa ýerleşdirildi

TheSuw geçirmeýän batareýaçygly ýa-da çygly ýerlerde ajaýyp öndürijiligi we goragy hödürleýän köpugurly yşyklandyryş çözgüdi.

Bu yşyklandyryş enjamlary tozana we suwa islendik tarapdan garşy durmak üçin niýetlenendir, olary hammam, aşhana, koridor we suwdan we tozandan goramagy talap edýän beýleki ýerler üçin amatly edýär.Üç subutnamaLED yşyk çyrasyenergiýa tygşytlaýjy we çydamly, we tygşytly we ekologiýa taýdan arassa yşyklandyryş çözgüdi.

Esasy artykmaçlyklaryndan biriIP65 Üç synagly LED yşyk çyrasyçygly gurşawda ajaýyp öndürijiligi.Yşyklandyryş enjamynyň bu görnüşi, IP reýtingi 65 bilen düzülendir, bu bolsa tozandan we pes basyşly suw uçarlaryndan islendik tarapdan goralýar.Bu, hammam, aşhana we garaages ýaly suw we tozan bar ýerlerde ulanmak üçin amatly edýär.

batareýa çyrasy

Iň ýokary öndürijilikden başga-da, üç çydamly LED yşyk çyrasy hem energiýa tygşytlaýjy we uzak dowam edýär.Adaty yşyklandyryş enjamlarynyň energiýasynyň bir bölegini sarp edip, ýokary hilli ýagtylyk çykarmak üçin ösen LED tehnologiýasyny ulanýar.Bu diňe bir energiýa sarp edilişini azaltmaga we energiýa çykdajylaryny arzanlatmaga kömek etmän, yşyklandyryş ulgamynyň daşky gurşawa täsirini hem azaldar.

IP65 berk LED yşyk çyzygynyň ýene bir esasy artykmaçlygy, ýokary hilli ýagtylyk çykmagydyr.Açyk, birmeňzeş yşyklandyryş üpjün edýär we dürli programmalar üçin amatly.Iş ýeriňizi, koridoryňyzy ýa-da hammamyňyzy ýakmak üçin ulanýarsyňyzmy, üçburçly LED yşyk çyrasynyň energiýa tygşytly we uzak möhletli ajaýyp yşyklandyryş berjekdigine arkaýyn bolup bilersiňiz.

Gurnamak nukdaýnazaryndan üçburçly LED yşyk çyrasyny gurmak we goldamak aňsat.

Dürli programmalara laýyk dürli ölçeglerde we konfigurasiýalarda elýeterlidir we yşyk çyzgyly aksesuarlary ýa-da turba çyralary ulanyp, göni potologa ýa-da diwara gurnalyp bilner.LED suw geçirmeýän yşyk zolaklarysuwdan we çyglylykdan goşmaça gorag üpjün etmek, yşyklandyryş ulgamyňyzyň çygly ýa-da çygly ýerlerde-de ygtybarly we ygtybarly bolmagyny üpjün etmek üçin ýörite döredildi.

Netijede,IP65 LED çyrasyçygly ýa-da çygly ýerlerde ajaýyp öndürijiligi we goragy üpjün edýän ygtybarly we tygşytly yşyklandyryş çözgüdi.Vanna otaglary, aşhanalar we suwdan we tozandan goralýan beýleki ýerler üçin amatly, energiýa tygşytly we uzak dowam edýän ýokary hilli ýagtylyk çykaryşyny üpjün edýär.Söwda ýa-da ýaşaýyş jaý programmalary üçin yşyklandyryş çözgüdini gözleýärsiňizmi, “Tri-Proof LED Batten Lights” köptaraply we ygtybarly warianty, göwnüňizden turmaz.


Iş wagty: 10-2023-nji maý