Habarlar

 • Eastrong yşyklandyryş size dogry LED batten çyrasyny nädip saýlamalydygyny aýdýar?

  Eastrong yşyklandyryş size dogry LED batten çyrasyny nädip saýlamalydygyny aýdýar?

  LED batareýa çyrasynyň düzüm bölekleri Batareýa çyrasy esasan dört bölekden durýar: alýumin bazasy, plastmassa bölekleri, ahyrky gapaklary we elektron bölekleri.Çyra korpusyna görä, ýokarky lampa gurluşyna we lampa gurluşynyň aşagy iki bölege bölünip bilner.Aslynda batte ...
  Koprak oka
 • Üç gezek çyralary nädip gurmaly we goldamaly

  Üç gezek çyralary nädip gurmaly we goldamaly

  Döwrebap üýtgäp bilýän bezeg stilinde dizaýnerler we eýeler öý bezeginiň her bir jikme-jigine üns berýärler, şonuň üçin her bir öý bezeg materiallarynyň hem belli bir stil usuly bar, LED üçburç çyra aýratyn lampalar, beýleki lampalardan tapawutlanýar. ..
  Koprak oka
 • Alýumin we demir gurnama çarçuwalarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Alýumin we demir gurnama çarçuwalarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Panel çyralarynyň giňden ulanylmagy we dürli bezeg stilleriniň we dürli binalaryň peýda bolmagy bilen, panel çyralary üçin iki görnüşli gurnama bar: ýerüsti oturdylan gurnama we gaýtadan işlenen gurnama.Surfaceer ýüzüne gurlan çarçuwalarymyz 50mm, ...
  Koprak oka
 • Adaty halogen çyralar bilen deňeşdirilende LED batareýa çyralarynyň artykmaçlyklary

  Adaty halogen çyralar bilen deňeşdirilende LED batareýa çyralarynyň artykmaçlyklary

  Adaty akkor ýa-da galogen lampalar bilen deňeşdirilende, adaty floresan lampalar, LED batareýa çyralary aç-açan artykmaçlyklara eýedir :.1.Super energiýasyny tygşytlamak: (elektrik togunyň 90% -ini tygşytlaň, 3 ~ 5 LED çyra ýakyň, adaty elektrik hasaplaýjy aýlanmaýar!) 2. Örän uzak ömri: (9 ...
  Koprak oka
 • Täze geliş-270 dereje şöhle burçly LED bug çyrasy

  Täze geliş-270 dereje şöhle burçly LED bug çyrasy

  Önüm aýratynlyklary: · Myhmansöýerlik yşyklandyryşy hökmünde ulanylyp bilner.Vanna, aşhana, peýdaly otag, ýatylýan otag, girelge, koridor, şkaf, naharhana, lobbi, koridor, ofis, ussahana we garaagey yşyklandyrmak üçin amatly.· Köp funksiýaly: ...
  Koprak oka
 • Bazeldäki “Gundeli-Park” awtoulag duralgasy täze öwüşgin çaýdy

  Bazeldäki “Gundeli-Park” awtoulag duralgasy täze öwüşgin çaýdy

  Täzeleniş taslamasynyň çäginde Şweýsariýanyň gozgalmaýan emläk kompaniýasy Wincasa, Bazeldäki Gundeli-Park awtoulag duralgasynyň yşyklandyrylyşy, öňki elektrik energiýasynyň 50 göterimini tygşytlap, TECTON üznüksiz hatar yşyklandyryş ulgamynyň iň soňky wersiýasyna täzelendi ...
  Koprak oka
 • Hytaýda arassa otag yşyklandyryşy ýüze çykýar

  Hytaýda arassa otag yşyklandyryşy ýüze çykýar

  Yşyklandyryş enjamlary pudagynyň ösüşi iki sany möhüm aýratynlygy görkezdi.Birinji aýratynlyk, LED ýagtylyk çeşmeleriniň meşhurlygyndan soň, ýagtylyk çeşmeleriniň we lampalaryň iki segmenti barha birleşýär, ikinji aýratynlygy bolsa yşyklandyryş önümleriniň ...
  Koprak oka
 • Ofis dizaýny, sypdyrmaly däl LED çyzykly yşyk!

  Ofis dizaýny, sypdyrmaly däl LED çyzykly yşyk!

  LED çyzykly yşyk diňe bir wizual täsir etmän, eýsem giňişligi has çuňlaşdyrýar we poluň beýikligini has açyk edýär.Çyzykly yşyklaryň ýumşak çyrasy, ýagtylygy we garaňky üýtgeşiklikleri bilen giňişligi üç ölçegli edýär we hiera duýgusyny güýçlendirýär ...
  Koprak oka
 • Zähmet güni dynç alyş habarnamasy 2022

  Zähmet güni dynç alyş habarnamasy 2022

  Hormatly müşderi.“Eastrong Lighting” -e dowamly goldawyňyz we ynamyňyz üçin sag bolsun aýdýaryn!Hökümetiň dynç alyş meýilnamasyna laýyklykda, 2022-nji ýylda Zähmet güni dynç alyşy 2022-nji ýylyň 1-nji maýyndan 4-nji maýyna çenli bolar. Size we maşgalaňyza asuda we sagdyn dynç alyş arzuw edýäris!Eastrong (Dongguan) Lighti ...
  Koprak oka
 • Grounderasty garaage yşyklandyrylyşy üçin näme üçin mikrotolkunly LED çyralaryny ulanmaly?

  Grounderasty garaage yşyklandyrylyşy üçin näme üçin mikrotolkunly LED çyralaryny ulanmaly?

  Häzirki wagtda köp sanly ýerasty garaageslar bar we awtoulag duralgasynyň yşyklandyryş çeşmesi esasan adaty yşyklandyryş usulydyr, diňe bir energiýa sarp etmek däl, ýitgi hem köp we dolandyryş usuly esasan merkezleşdirilen el bilen dolandyrylýar, ýöne ýerasty garaage 24 sagat üznüksiz zerur lig ...
  Koprak oka
 • IGHAŞA .YŞ DURMUŞLARYNYNY WH NYME ÜÇIN ULANMAGYNYAS SEB .BI

  IGHAŞA .YŞ DURMUŞLARYNYNY WH NYME ÜÇIN ULANMAGYNYAS SEB .BI

  Uzakdan yşyklandyryjy göterijini saýlamagyň sebäpleri?Highokary belentlikdäki lampalara we çyralara hyzmat etmek akylly göteriji yşyklandyryş enjamy ulgamy arkaly amala aşyrylýar we käbir aýratyn gurşawlar we beýik belentlikleriň hemmesi ýerüsti abatlaýyş işlerine üýtgedilýär ...
  Koprak oka
 • LED panel çarçuwasy, umuman, nirede amatly?

  LED panel çarçuwasy, umuman, nirede amatly?

  Müşderiler köplenç bizden soraýarlar: LED panel çarçuwalary köplenç nirede ulanylýar?Näme üçin beýle uly bazarlaryňyz bar?Indi siziň bilen paýlaşaýyn: ýerüsti gurnama çarçuwasyny we işlenip düzülen çarçuwany öz içine alýan LED panel çarçuwalary, adatça, aşakdaky üç nokatdan seredilýär we ulanylýar.Birinji nokat: akyl bilen gabat gelýär ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/9